Algemene voorwaarden

01/04/2023

Inleidende bepaling 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door La-P via haar webwinkel “La-P”. Het plaatsen van een bestelling op de website van La-P leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. La-P behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Ondernemingsgegevens 

La-P
Mevr. Lien Opdebeeck
Diestsesteenweg 99A
3200 Aarschot
België
info@la-p.be
0474/76.45.12
BE0735.527.640

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. 

De klant en La-P komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van La-P hiervoor als een vermoeden van bewijs. 

La-P behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: 

• bij het niet voorradig zijn van een product, 

• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, 

• bij overmacht.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La-P niet. La-P is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La-P is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La-P. La-P kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Online betalingen gebeuren via de webshop en de klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: kredietkaart (VISA/Mastercard), bancontact/maestro, via ING, Dexia of KBC. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. La-P kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling. 

Betalingsgegevens: 

La-P
Mevr. Lien Opdebeeck
Diestsesteenweg 99A
3200 Aarschot
Rekeningnummer ING IBAN: BE49 3631 9238 3271
BIC: BBRUBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is La-P bevoegd een overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

La-P streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de week te verzenden na ontvangst van bevestiging van betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.  Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. 

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort La-P binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die La-P van de klant doorgekregen heeft. 

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert La-P de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort La-P binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die La-P heeft doorgekregen van de klant. 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. La-P kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft over op de klant.  Artikelen besteld via La-P worden geleverd in België door Bpost.

Artikel 6: Verzendkosten

De verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht.  Wij leveren standaard aan België. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. 

Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling zijn de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product voor de klant. 

Thee en/of koffie kunnen niet omgeruild worden!

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres: 

La-P
Mevr. Lien Opdebeeck
Diestsesteenweg 99A
3200 Aarschot
België

Artikel 8: Garantie op fabricagefouten

Om een beroep te doen op de garantie van fabricagefouten, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de fout onmiddellijk na ontvangst te melden via mail aan La-P. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, La-P, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten bestelling, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@la-p.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, La-P heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@la-p.be.

Artikel 10: Copyright

Op het merendeel van foto’s en beelden vertoond op de website van La-P is copyright van toepassing.  Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak La-P (Lien Opdebeeck). Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend. 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door La-P om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La-P. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en La-P zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. 

Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Let's get social!

Openingsuren Koffiebar

Zondag – Maandag: Gesloten
Dinsdag – Vrijdag: 9u – 17u
Zaterdag: 10u – 18u